Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Bốn lý do khiến tiếng Nhật khó học

adminhue

Đăng ngày : 19/03/2015

Bá»n lý do khiến tiếng Nhật khó há»c

TrÆ°á»c Äây tôi chá»n há»c tiếng Nhật chá» vì khi còn há»c cấp 3 vô tình Äá»c Äược má»t bài báo Äại ý rằng tiếng Nhật là ngôn ngữ khó nhất thế giá»i và ngay cả há»c sinh cấp 3 của Nhật cÅ©ng không thá» Äá»c Äược báo tiếng Nhật. Thế rá»i bẵng Äi mÆ°á»i mấy nÄm nay tiếng Nhật Äã trá» thành ngÆ°á»i bạn chí cá»t của tôi trong cuá»c sá»ng và trong công viá»c.


Nhiá»u khi nghe ai Äó tặc lưỡi "tiếng Nhật khó quá" tôi cÅ©ng phụ há»a theo "Äúng rá»i. Khó hÆ¡n tiếng Anh". Và thá»nh thoảng cÅ©ng có ngÆ°á»i há»i: "Tại sao tiếng Nhật lại khó há»c?", tôi cÅ©ng chá» trả lá»i vài ý chính Äại loại "vì tiếng Nhật có nhiá»u loại chữ" hay "vì ngữ pháp tiếng Nhật khó" cho qua chuyá»n nhÆ°ng vẫn chÆ°a có cÆ¡ há»i Äá» trả lá»i thấu Äáo câu há»i này.

TrÆ°á»c hết xin quay lại vấn Äá»: Tiếng Nhật có khó không? Xin thÆ°a rằng nếu nhÆ° so sánh vá»i tiếng Anh, tiếng Trung Quá»c thì tiếng Nhật khó gấp 3-4 lần. Và, nếu nhÆ° dù ngÆ°á»i Viá»t tá»± hào "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Viá»t Nam" thì chá» cần má»t ngÆ°á»i Viá»t há»c hết cấp 2 cÅ©ng Äã có thá» Äá»c và hiá»u báo chí tiếng Viá»t á» chừng má»±c nào Äó. Ngược lại ngÆ°á»i Nhật dù không câu nói ví von nhÆ° kiá»u ngÆ°á»i Viá»t nhÆ°ng nhiá»u ngÆ°á»i há»c Äến hết cấp 3 rá»i vẫn không thá» Viết Äược nhiá»u chữ tiếng Nhật ÄÆ¡n giản.
Vậy thì vì sao mà tiếng Nhật lại khó Äến thế?

1/ Há» thá»ng chữ Viết phức tạp:


Tiếng Nhật có Äến 4 loại chữ Viết Äó là

-Kanji (Chữ Hán)

-Hiragana(Chữ Má»m)

-Katanaka(Chữ cứng)

-Romaji(Chữ La tinh)

Ngoài Romaji ra thì ba loại kia Äược sá»­ dụng lẫn lá»n. Ví dụ chữ "Nhật Bản" sẽ Äược Viết nhÆ° sau

-Chữ Hán: æ¥æ¬

-Chữ Hiragana: ã«ã»ã

-Chữ Katakana: ããã³

-Chữ Romaji: Nihon

ChÆ°a ká» gần Äây chữ Viết tắt từ tiếng Anh cÅ©ng Äược dùng khá nhiá»u trong tiếng Nhật.
Có nghÄ©a là cùng má»t lúc ngÆ°á»i há»c phải nhá» Äến 5 thứ chữ. Hãy so sánh vá»i tiếng Anh thì bạn sẽ nhận ra vì sao tiếng Nhật khó.

2/Äá» nắm Äược tiếng Nhật, ngÆ°á»i há»c phải há»c khoảng 2000 chữ Hán:

 

Vá»i những ngÆ°á»i Äã há»c hay dùng tiếng Trung Quá»c thì có lẽ là má»t lợi thế. NhÆ°ng vá»i ngÆ°á»i bình thÆ°á»ng thì Äá» chinh phục Äược 2000 chữ Hán quả là viá»c hoàn toàn không ÄÆ¡n giản.

3/Cách suy nghÄ© của ngÆ°á»i Nhật khó hiá»u:


Ngữ pháp tiếng Nhật không quá rắc rá»i. Có lẽ chá» Äá» nhá» các cấu trúc ngữ pháp thì còn dá» nhá» hÆ¡n cả tiếng Anh. Tuy nhiên, Äá» sá»­ dụng các cấu trúc Äó nhuần nhuyá»n thì không phải dá» bá»i lẽ tiếng Nhật không ÄÆ¡n thuần chá» sá»­ dụng Äúng ngữ pháp là ngÆ°á»i Nhật hiá»u.
Tiếng Nhật chá» Äược hiá»u Äúng khi Äặt vào ná»n tảng vÄn hóa Nhật và suy nghÄ© theo cách của ngÆ°á»i Nhật.

4/Cấu trúc tiếng Nhật ngược vá»i tiếng Viá»t:


Nếu nhÆ° tiếng Viá»t có cấu trúc Chủ ngữ + Äá»ng từ + Vá» ngữ (túc từ) thì ngược lại tiếng Nhật lại có cấu trúc Chủ ngữ +vá» ngữ (túc từ ) + Äá»ng từ. Ví dụ: tiếng Viá»t nói "Tôi Än cÆ¡m" thì tiếng Nhật lại nói "Tôi cÆ¡m Än". Äá» làm quen Äược vá»i cách nói này ngÆ°á»i há»c cÅ©ng mất thá»i gian khá dài.
 

Trá» lên là bá»n lý do cÆ¡ bản khiến tiếng Nhật trá» thành thứ tiếng "khó nhai". Tất nhiên, ngoài những lý do trên thì có thá» ká» Äến sá»± tá»n tại của quá nhiá»u từ Äá»ng âm Äa nghÄ©a; viá»c sá»­ dụng từ và câu chữ trong ngữ cảnh (khiến chủ ngữ bá» lược bá»)v.v... CÅ©ng là những yếu tá» Äáng bàn Äến nhÆ°ng xin không Äi sâu vào những khía cạnh phức tạp mà xin dừng tại Äây. Nếu ai có thắc mắc hay có ý kiến gì á» phần nào nhin má»i nêu Äá» má»i ngÆ°á»i cùng thảo luận.

ST