Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Người Nhật nghỉ lễ vào những ngày nào trong năm?

admin_ minh

Đăng ngày : 03/04/2015

NgÆ°á»i Nhật nghá» lá» vào những ngày nào trong nÄm?

 

Khi làm Än vá»i Äá»i tác Nhật Bản, viá»c biết rõ những ngày nghá» lá» trong nÄm của ngÆ°á»i Nhật giúp bạn chủ Äá»ng trong kế hoạch công viá»c của mình. Sau Äây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn má»t sá» thông tin Äá» tham khảo.

Có 15 ngày lá» Äược quy Äá»nh bá»i pháp luật Nhật Bản. Nếu nhÆ° ngày lá» Äó rÆ¡i vào ngày Chủ Nhật thì ngày thứ Hai kế tiếp sẽ là ngày Äược nghá» bù. Nếu má»t ngày nằm xen giữa hai ngày lá» thì ngày Äó cÅ©ng Äược nghá».

+ Ngày má»ng má»t Tết: Ngày má»ng má»t tháng Má»t. Äây là ngày lá» quan trá»ng nhất á» Nhật bản.

Là quá»c gia á» Äông Bắc Á nhÆ°ng ká» từ khi có cuá»c Duy Tân Minh Trá» do Thiên Hoàng Meiji tiến hành thành công vào nÄm 1868, nÆ°á»c Nhật Äã có truyá»n thá»ng Äón mừng Tết Nguyên Äán theo nÄm má»i dÆ°Æ¡ng lá»ch nhÆ° các nÆ°á»c phÆ°Æ¡ng Tây. Thông thÆ°á»ng, ngÆ°á»i dân Nhật Bản bắt Äầu chuẩn bá» nÄm má»i từ ngày 31/12 của nÄm cÅ©. Có khá nhiá»u công ty nghá» từ ngày 30 tết Äến hết ngày má»ng 3 tháng 1. Các công ty Nhật bắt Äầu làm viá»c từ ngày mùng 4 nhÆ°ng không khí tết nhiá»u khi còn kéo dài Äến tận ngày Lá» thành niên 15-1 dành cho những thanh niên nam nữ tròn 20 tuá»i.

 

                                                ngay_nghi_le_tai_Nhat

+ Ngày lá» thành niên: TrÆ°á»c Äây là ngày 15 tháng 1 nhÆ°ng hiá»n nay Äược chuyá»n thành ngày Thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng 1. Äây là ngày lá» dành riêng cho các thanh niên tròn 20.

+ Ngày Quá»c khánh: Ngày 11 tháng 2. Theo lá»ch sá»­ Nhật Bản, vào ngày này nÄm 660 trÆ°á»c Công Nguyên, Thiên Hoàng Äầu tiên của Nhật ÄÄng quang.

+Ngày Xuân phân: Ngày 20 tháng 3. Äây Äược coi là ngày lá» ca tụng thiên nhiên và sinh vật sá»ng.

+ Ngày Chiêu Hòa: Ngày 29 tháng 4. Äây là ngày sinh của cá» Hoàng Äế Chiêu Hoà. TrÆ°á»c nÄm 2007 ngày 29 tháng 4 Äược gá»i là ngày Xanh. Sau khi Hoàng Äế Chiêu Hòa tạ thế ngÆ°á»i ta lấy ngày này làm ngày lá» giữ gìn màu xanh của thiên nhiên (hiá»n nay ngÆ°á»i ta ká»· niá»m ngày này vào ngày má»ng 4 tháng 5). Ngày Chiêu Hòa là má»t phần của Tuần Lá» Vàng (Golden Week *).

+ Ngày Hiến pháp: má»ng 3 tháng 5. Từ nÄm 1947 ngày này Äược lấy Äá» ká»· niá»m ngày hiến pháp Nhật Äược thiết lập, Äánh dấu và gợi nhá» má»t sá»± kiá»n - má»t thá» chế má»i Äược thiết lập và có hiá»u lá»±c sau chiến tranh thế giá»i lần thứ hai.

+ Ngày lá» dân tá»c: là ngày má»ng 4 tháng 5, còn Äược gá»i là ngày Xanh. Từ nÄm 2006 trá» vá» trÆ°á»c, ngày Xanh Äược ká»· niá»m vào ngày sinh của cá» Hoàng Äế Chiêu Hòa 29 tháng 4 nhÆ° nói trên vì ông Vua này rất yêu cây cá»i và thiên nhiên. Ngày 4 tháng 5 cÅ©ng là má»t phần của Tuần Lá» Vàng.

 Ngày thiếu nhi: má»ng 5 tháng 5 (khác vá»i nÆ°á»c ta là ngày má»ng 1 tháng 6). Äây là ngày lá» Äá» cầu cho sức khá»e và hạnh phúc của trẻ em. Ngày này còn Äược gá»i là ngày lá» "Äoan ngá»", ngày lá» dành riêng cho trẻ em là con trai. NgÆ°á»i ta thÆ°á»ng treo cá» cá chép vào ngày này. (Cùng vá»i ngày của các bé trai là ngày của các bé gái, Äó là ngày 03/03). Ngày 5 tháng 5 cÅ©ng là má»t phần của Tuần Lá» Vàng.

 

                                                   koinobori_newedonisiki

+

Ngày của biá»n: Thứ Hai của tuần thứ ba của tháng 7. Äây là ngày dành Äá» cảm Æ¡n những gì mà biá»n Äã ban tặng. Ngày này Äánh dấu viá»c Hoàng Äế Meiji trá» vá» an toàn sau chuyến Äi Hokkaido trên má»t con thuyá»n nÄm 1876.

+ Tuần lá» Obon (*): Lá» há»i Obon từ ngày 13 Äến ngày 15 tháng 8. Äây không phải là ngày lá» quá»c gia nhÆ°ng ngÆ°á»i Nhật  nghá» tÆ°Æ¡ng Äá»i dài vào những ngày này. Tuần lá» Obon là 1 trong ba kỳ nghá» dài nhất trong nÄm của ngÆ°á»i Nhật bên cạnh kỳ nghá» Tết và kỳ nghá» " Tuần Lá» Vàng". Lá» há»i Obon giá»ng nhÆ° lá» xá tá»i vong nhân của Viá»t Nam vào dá»p Rằm tháng Bảy âm lá»ch.

+ Ngày kính lão: Thứ Hai của tuần thứ ba của tháng 9. Là ngày dành Äá» tá» lòng kính trá»ng Äá»i vá»i ngÆ°á»i già và chúc thá», Äược Äặt ra từ nÄm 1966.

Ngày thu phân: Ngày 23 tháng 9. Là ngày Äá» tÆ°á»ng nhá» vá» những ngÆ°á»i Äã khuất và tá» lòng thành kính vá»i tá» tiên. NgÆ°á»i ta thÆ°á»ng Äi thÄm má» ngÆ°á»i thân vào những ngày này.

+ Ngày thá» dục thá» thao: Thứ Hai của tuần thứ hai của tháng 10. Äược áp dụng từ nÄm 1966 nhằm ká»· niá»m sá»± kiá»n thá» thao lá»n - Olympic Tokyo 1964, Äây là ngày lá» nhằm khuyến khích phong trào luyá»n tập thá» dục thá» thao.

+ Ngày VÄn hóa: Má»ng 3 tháng 11. Ngày lá» khuyến khích cho sá»± hÆ°ng thá»nh và phát triá»n của ná»n vÄn hóa truyá»n thá»ng và tình yêu tá»± do, hoà bình. Vào ngày này, các trÆ°á»ng há»c và chính phủ Nhật lá»±a chá»n và ken thÆ°á»ng những ngÆ°á»i có thành thích Äặc biá»t xuất sắc.

+ Ngày lá» tạ Æ¡n ngÆ°á»i lao Äá»ng: Ngày 23 tháng 11. Là ngày lá» nhằm Äá» cao giá trá» của sức lao Äá»ng và cảm tạ cho má»t vụ mùa bá»i thu. Ngày lá» này thÆ°á»ng Äược tá» chức khi vụ mùa kết thúc, ngÆ°á»i dân dân hiến tặng những sản vật má»i thu hoạch nhằm tá» lòng kính trá»ng thánh thần. Ngày này tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vá»i ngày lá» Tạ Æ¡n - Thanks Giving của phÆ°Æ¡ng Tây.

+ Ngày sinh nhật của Nhật Hoàng: Ngày 23 tháng 12. Là ngày lá» nhân dá»p sinh nhật của Nhật Hoàng Bình Thành hiá»n nay.

* Tuần lá» vàng.

NgÆ°á»i Nhật quá bận bá»u vá»i công viá»c do Äó thá»i gian nghá» ngÆ¡i Äá»i vá»i há» là vô cùng quan trá»ng. Có lẽ trong 1 nÄm thì vào dá»p tháng 5 là dá»p há» có thá» có kỳ nghá» dài nhất vì thế há» gá»i Äây là "Tuần lá» Vàng". Là tuần lá» cầu cho quá»c thái dân an.

Äá»i vá»i ngÆ°á»i Nhật, Äặc biá»t những ngÆ°á»i Äi làm viá»c cho các công ty thì Äây là má»t tuần lá» vô cùng Äặc biá»t.

Tuần lá» Vàng tại Nhật Bản bao gá»m 4 ngày quá»c lá» trong vòng má»t tuần, ká» từ 29/4 Äến 5/5. Tuần lá» Vàng là má»t trong ba kỳ nghá» nhá»n nhá»p nhất bên cạnh kỳ nghá» nhân dá»p nÄm má»i và tuần lá» Obon (tuần lá» tín Äá» Äạo Phật).

Các ngày quá»c lá» trong tuần lá» Vàng gá»m có: ngày 29 tháng 4 - ngày sinh của cá» Hoàng Äế Chiêu Hòa, ngày 3 tháng 5 là ngày Hiến pháp, ngày 4 tháng 5 là ngày Xanh - ngày nghá» của dân chúng, ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi. Cả 4 ngày này Äá»u là ngày nghá» á» Nhật. Do Äó nếu trÆ°á»c hoặc sau 4 ngày này là ngày quá»c tế lao Äá»ng hay ngày Thứ 7 hoặc  Chủ nhật thì sẽ có cÆ¡ há»i có khoảng 5 ngày nghá» liên tiếp và nhiá»u công ty cá» tình Äiá»u chá»nh các ngày nghá» Äá» cho nhân viên Äược nghá» luôn 1 tuần. Ngoài ra, tháng 5 là mùa xuân và khí hậu không quá nóng, cÅ©ng không quá lạnh, phong cảnh thiên nhiên tÆ°Æ¡i Äẹp nên Äây là má»t dá»p lý tÆ°á»ng cho các cuá»c du ngoạn.

* Tuần lỠObon

Lá» Obon còn gá»i là lá» Lá» Vu lan (hay còn gá»i là Lá» xá tá»i vong nhân vào dá»p rằm tháng Bảy âm lá»ch hằng nÄm của Viá»t Nam) diá»n ra từ ngày 13 Äến ngày 15 tháng 7 âm lá»ch ( tháng 8 dÆ°Æ¡ng lá»ch). Nhiá»u ngÆ°á»i kết hợp nghá» Obon và nghá» hè Äá» thá»i gian nghá» Äược liên tục. Äây cÅ©ng là lá» Phật, vá»i ngÆ°á»i Nhật Bản, Äạo Phật có ý nghÄ©a rất quan trá»ng, lá» Phật cầu nguyá»n cho bình yên, an lạc trong cuá»c sá»ng.

Vào kỳ nghá» lá» Obon, các  gia Äình Nhật Bản thÆ°á»ng quây quần lại vá»i nhau trong má»t Äợt nghá» khá dài. Kỳ nghá» này thá»±c sá»± là những ngày gia Äình Äá»i vá»i những ngÆ°á»i Nhật Bản. Trong dá»p này, hầu hết những ngÆ°á»i Äang á» xa Äá»u vá» thÄm cha mẹ, ông bà của mình, hoặc Äi viếng má» những ngÆ°á»i thân trong gia Äình. Äây còn là lá» há»i của toàn nÆ°á»c Nhật, mang sắc màu linh thiêng và má»t chút huyá»n bí Äược tá» chức tại cá» Äô Kyoto thÆ¡ má»ng.

 

            bondance-1

 

Lá» há»i Obon mang ý nghÄ©a là linh há»n của những ngÆ°á»i Äã khuất sẽ quay trá» lại nÆ¡i trần thế, nó cÅ©ng giá»ng nhÆ° ngày rằm tháng bảy là ngày Xá tá»i vong nhân (hay còn gá»i là Lá» Vu lan) á» nÆ°á»c ta. Viá»t Nam ta có tục Äá»t vàng mã Äá» dâng Äến Tá» tiên, ông bà và những ngÆ°á»i Äã khuất, thì á» Nhật Bản phong tục này cÅ©ng gần nhÆ° vậy. Äá» cúng của các gia Äình Nhật Bản là những chiếc bánh khảo, làm từ bá»t gạo nhiá»u màu sắc cùng vá»i những giá» hoa quả gá»m nhiá»u chủng loại Äược trình bày rất Äẹp mắt. Trong dá»p lá» Obon, má»t sá» lá» há»i pháo hoa lá»n cÅ©ng Äược tá» chức á» các nÆ¡i trên Äất nÆ°á»c Nhật Bản.

Nhiá»u hoạt Äá»ng tín ngưỡng Äược ngÆ°á»i Nhật Bản tá» chức Äá» ká»· niá»m Lá» há»i Obon này. Äặc biá»t nhất là Lá» dâng lá»­a Äá» soi ÄÆ°á»ng cho linh há»n của những ngÆ°á»i Äã khuất quay trá» vá» trá»i (sau khi ghé vá» thÄm trần thế trong dá»p Obon) vào Äêm 16 tháng 8. Lá» há»i này thu hút rất nhiá»u ngÆ°á»i Nhật Bản cÅ©ng nhÆ° du khách từ khắp các nÆ¡i trên thế giá»i Äến chiêm ngưỡng. Trong Lá» dâng lá»­a linh thiêng này, 5 Äám lá»­a lá»n sẽ Äược Äá»t lên lần lượt á» trên 5 ngá»n núi xung quanh Kyoto trong khoảng má»t giá» Äá»ng há». Äây chính là hình ảnh tuyá»t vá»i giữa Äêm mùa hè của Cá» Äô Nhật.