Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Điều kiện du học >> Điều kiện du học

Äá»i vá»i nhu cầu du há»c tại Viá»t Nam ngoài các quá»c gia nhÆ°: Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore,… thì Nhật Bản Äang dần trá» thành 1 trong những quá»c gia Äược các bạn há»c sinh – sinh viên Viá»t Nam lá»±a chá»n Äi du há»c. Hiá»n nay sá» lượng du há»c sinh Viá»t Nam vào Nhật Äứng thứ tÆ° trên thế giá»i sau Trung Quá»c, Äài Loan và Hàn Quá»c.

 

 Nhật Bản ngày càng thu hút Äược sá» lượng lá»n du há»c sinh các nÆ°á»c bá»i vì vấn Äá» chất lượng giáo dục luôn Äược Äặt lên hàng Äầu á» Äất nÆ°á»c phát triá»n này trong khi há»c phí và chi phí du há»c thấp hÆ¡n rất nhiá»u so vá»i các nÆ°á»c Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore,… 

Ngoài ra, chế Äá» Äãi ngá» khuyến khích ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài vào Nhật há»c tập và làm viá»c lâu dài cÅ©ng khá phá» biến nhÆ° vá» thủ tục ÄÆ¡n giản, Äiá»u kiá»n nhập há»c không khắt khe nhÆ° các quá»c gia khác và cho phép du há»c sinh làm thêm từ 28 giá» Äến 35 giá»/ tuần.

 Sau Äây là Äiá»u kiá»n Äi du há»c Nhật Bản cần có:

 

+ Nam, nữ Äã tá»t nghiá»p PTTH há» 12 nÄm, cao Äẳng Äại há»c không quá 4 nÄm (tuá»i từ 18 – 30)

 

+ Các bạn tu nghiá»p sinh Äã vá» nÆ°á»c sau 1 nÄm cÅ©ng có thá» tham gia

 

+ Có chứng nhận nÄng lá»±c tiếng Nhật tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng 288 tiết – 6 tháng (hết sÆ¡ cấp) của má»t trung tâm ngoại ngữ uy tín Äược chấp nhận hoặc của trÆ°á»ng Äại Há»c. (Nếu chÆ°a có chúng tôi sẽ giúp bạn qua chÆ°Æ¡ng trình há»c tiếng Nhật miá»n phí, liên há» ÄÄng ký và há» trợ tại các kỳ thi nÄng lá»±c tiếng Nhật Äá»nh kỳ của các ÄÆ¡n vá» chức nÄng)

 

+ Bằng nÄng lá»±c Nhật Ngữ cấp Äá» từ N5.

 

+ NgÆ°á»i bảo lãnh cần chứng minh tài chính Äảm bảo cho há»c sinh khi du há»c tại Nhật Bản.

 

+ Bạn phải có Æ°á»c mÆ¡, hoài bão và quyết tâm thá»±c hiá»n mÆ¡ Æ°á»c Äó.

Tags :

Tin cùng chuyên mục