Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Giới thiệu trụ sở Tokyo >> Giới thiệu về Tập đoàn EN JAPAN

GIá»I THIá»U Vá» EN JAPAN

Là ngÆ°á»i bạn Äá»ng hành cùng các Du há»c sinh tại Nhật Bản !

EN JAPAN sẽ há» trợ cuá»c sá»ng an tâm tại Nhật vá»i dá»ch vụ há» trợ 24/24 h giải Äáp các thắc mắc của các bạn du há»c sinh.

 

 

Chúng tôi chính là ngÆ°á»i “giám há»” cho các bạn tại Nhật Bản.

EN JAPAN có các chi nhánh con vá» Bất Äá»ng sản, viá»c Làm, viá»n thông, Truyá»n thông, Thông tin viá»n thông, tÆ° vấn du há»c.

Do Äó chúng tôi sẽ há» trợ các bạn Du há»c sinh vá» nÆ¡i á», Há» trợ viá»c làm thêm , há» trợ ÄÄng ký Äiá»n thoại, há» trợ há»c lên Äại há»c cÅ©ng nhÆ° Há» trợ các bạn trong các trÆ°á»ng hợp khẩn cấp sảy ra.

Liên quan Äến Du há»c , vấn Äá» ngôn ngữ là má»t Äá» tài quan trá»ng. EN JAPAN  có má»t má»i liên kết chặt chẽ vá»i các trÆ°á»ng Nhật Ngữ do vậy sẽ há» trợ rất tá»t cho các bạn Du há»c Sinh.

Các chi nhánh của Tập Äoàn EN JAPN luôn gần các ga lá»n tại Thành Phá» Tokyo, rất dá» dàng cho viá»c tìm kiếm của các bạn.

 

Tags :

Tin cùng chuyên mục