Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Tin tức & sự kiện >> 15 Điều Cấm Kị Khi Du Lịch Nhật Bản

1. Không Äi bá» vá» phía bên phải

 
Mặc dù Tokyo Äược biết Äến là má»t trong những trung tâm Äô thá» lá»n vá»i lượng dân cÆ° khá Äông, nhÆ°ng á» Äây, ngÆ°á»i dân rất có trật tá»±. NgÆ°á»i Äi bá» tuân theo má»t quy luật bất thành vÄn Äó là luôn Äi vá» phía bên trái. Äiá»u này cÅ©ng áp dụng khi Äi thang cuá»n á» Nhật. Má»i ngÆ°á»i thÆ°á»ng sẽ Äứng á» bên phải, Äá» dành má»t phần còn lại cho những ngÆ°á»i vá»i vã hoặc có viá»c gấp.
 
 
2. Luôn Äi vào hàng kẻ vạch khi sang ÄÆ°á»ng
 
Các lái xe á» Nhật rất nguyên tắc, há» sẽ lá»n giá»ng chê bai, mắng má» khi nhìn thấy má»t ngÆ°á»i Äi ẩu, sang ÄÆ°á»ng không Äúng chá» quy Äá»nh.
 
3. Hút thuá»c ngoài trá»i sẽ bá» phạt
 
Các nhà hàng, quán bar hay má»t sá» công ty tÆ° nhân của Nhật vẫn cho phép hút thuá»c lá. Tuy nhiên á» hầu hết các thành phá» bao gá»m cả Toyko và Osaka, viá»c hút thuá»c ngoài trá»i (Äặc biá»t là ban ngày) sẽ có thá» bá» phạt lên Äến 50.000 yên (khoảng 8 triá»u Äá»ng), chá» trừ má»t sá» góc phá» cho phép hút thuá»c lá.
 
4. Không xả rác
 
Trong khi nhiá»u nÆ°á»c khác nhắm mắt làm ngÆ¡ nếu có ngÆ°á»i nào Äấy vứt mẩu tàn thuá»c hay túi bóng trên ÄÆ°á»ng thì Nhật Bản lại không há» khoan nhượng. Những ánh mắt kinh ngạc sẽ không hÆ°á»ng vá» phía những ngÆ°á»i có thá»i trang kỳ dá» mà là Äá» nhìn chằm chằm vào ngÆ°á»i nhả bã kẹo trên phá». Ngoài ra tại Nhật Bản các thùng rác Äược chia thành các loại "cháy Äược" và không cháy". Vì vậy hãy phân loại rác chuẩn trÆ°á»c khi cho vào thùng, giúp viá»c tiêu hủy, xá»­ lý rác Äược dá» dàng hÆ¡n.
 
5. Không chá» tay vào ngÆ°á»i khác
 
Viá»c chá» tay vào ai Äó là Äiá»u khá phá» biến á» các nÆ°á»c nhÆ°ng á» Nhật Bản thì nó bá» coi là thô lá», ngay cả dùng ÄÅ©a hay chân chá» cÅ©ng vậy.
 
6. Gá»i tên bá» phận nhạy cảm
 
Gá»i tên bá» phận nhạy cảm, Äặc biá»t là của phụ nữ, là má»t trong những Äiá»u cấm kỵ mà ngÆ°á»i Nhật không bao giá» làm. Du lá»ch Nhật Bản bạn nhất Äá»nh không nên gá»i từ Manko (má»t từ tục tiếng Nhật chá» bá» phận nhạy cảm).
 
7. Luôn xếp hàng
 
Từ các thang cuá»n Äến xà lan, cá»­a hàng má»i ngÆ°á»i Äá»u xếp hàng má»t cách rất trật tá»±. Thậm chí ga xe lá»­a hay tàu Äiá»n ngầm là nÆ¡i luôn Äông Äúc và Äặc biá»t trong giá» cao Äiá»m buá»i sáng nhÆ°ng ngÆ°á»i dân Nhật vẫn giữ cách cÆ° xá»­ Äúng má»±c.
 
8. Trên tàu Äiá»n ngầm
 
Äi tàu há»a hay tàu Äiá»n ngầm, má»i ngÆ°á»i có thá» tá»± do trang Äiá»m, chÆ¡i Äiá»n tá»­, nhắn tin hay ngủ, miá»n là không gây á»n ào. Và hãy nhá» cả không bao giá» Än uá»ng trên tàu.
 
9. Ngá»i bắt chéo chân
 
á» Nhật Bản, bạn Äừng nên ngá»i kiá»u ‘bắt chéo chân” dù nó Äược coi là bình thÆ°á»ng và phong cách. Thay vào Äó, hãy ngá»i theo kiá»u “seiza” (ngá»i quỳ trên Äầu gá»i), má»t cách ngá»i truyá»n thá»ng của ngÆ°á»i Nhật Äá» có tÆ° thế ngay ngắn.
 
10. Äến thÄm nhà ngÆ°á»i khác
 
Khi bạn bÆ°á»c vào má»t vào má»t ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản hay vào má»t công ty Nhật Bản. Bạn thÆ°á»ng sẽ thấy má»t giá Äá» giầy dép á» cá»­a ra vào. NhÆ° vậy bạn nên Äá» giày hoặc dép của mình vào giá Äá» giầy. Má»t sá» ngÆ°á»i Nhật Bản chá» mang dép của mình trong trÆ°á»ng hợp Äá» Äi trong nhà vá» sinh, do Äó bạn nên nhá» rằng, bạn không nên Äi giày, dép vào trong má»t ngôi nhà Nhật Bản.
Khi thÄm má»t nhà dân, hãy nói: "O-jama shimasu!" ("Xin lá»i vì Äã làm phiá»n bạn") và mang theo má»t món quà nhá» gá»i là o-miyage Äá» tặng chủ nhà. Tuy nhiên không nên tặng quà có sá» lượng 4 và 9, không tặng những vật nhá»n. Và cÅ©ng không nên tặng giày dép, tất cho cấp trên.
 
11. Äá» nÆ°á»c sá»t Äậu nành lên cÆ¡m trắng
 
Thậm chí nếu bạn không thích Än không cÆ¡m trắng, cÅ©ng Äừng làm Äiá»u này á» nÆ¡i công cá»ng hoặc trÆ°á»c mặt các Äầu bếp/chủ nhà hàng… vì há» sẽ rất bá»±c mình. Tất nhiên, có má»t cách giải quyết khác trong trÆ°á»ng hợp này: bạn có thá» Äá» nÆ°á»c sá»t Äậu nành vào những thứ khác nhÆ° dÆ°a chua (hoàn toàn chấp nhận Äược), Än chúng, và ngay sau Äó là Än cÆ¡m trắng.
 
12. Không cần tiá»n tip
 
Tiá»n tip á» Nhật Bản chá» tạo ra sá»± nhầm lẫn. Nếu bạn Äá» lại tiá»n tip sau khi sá»­ dụng dá»ch vụ taxi, hay dùng bữa trong nhà hàng, hoặc khi Äược ngÆ°á»i khác chÄm sóc, thậm chí là “lỡ” bá» lại vài xu trên bàn Än, bạn cÅ©ng Äừng ngạc nhiên nếu bá» Äuá»i theo trả lại vì nghÄ© rằng bạn quên lấy tiá»n thừa.
 
13. Không nên Än khi Äi trên phá»
 
Khi Äi trên các con phá» tại Nhật Bản, Äiá»u tiếp theo bạn cần nhá» là không vừa Äi vừa Än vì rất dá» bá» các cụ già khiá»n trách hoặc nhìn bạn vá»i ánh mắt thiếu thiá»n cảm.
 
14. Xì mÅ©i nÆ¡i công cá»ng
 
Nếu Äang bá» cảm cúm hay sá»t, bạn sẽ bá» coi là bất lá»ch sá»± nếu không Äeo khẩu trang khi ra ÄÆ°á»ng. Và bạn cÅ©ng không Äược xì mÅ©i á» nÆ¡i công cá»ng. Tá»t nhất bạn nên Äi vào má»t nhà vá» sinh Äá» làm Äiá»u Äó. NgÆ°á»i Nhật ghét xì mÅ©i á» nÆ¡i công cá»ng, hoặc tá» hÆ¡n, nhìn thấy má»t ngÆ°á»i nào Äó xì mÅ©i trÆ°á»c mặt há».
 
15. Không mặc Äá» bÆ¡i khi tắm suá»i nÆ°á»c nóng
 
Các onsen - suá»i nÆ°á»c nóng rất phá» biến á» Nhật Bản. Hiếm ngÆ°á»i Nhật nào Äi tắm mà lại mặc Äá» bÆ¡i hay bikini trong suá»i nÆ°á»c nóng cả, hầu nhÆ° há» Äá»u khá»a thân. Trừ má»t sá» trÆ°á»ng hợp có hình xÄm thì nên Äược che lại.
Tags :