Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Trình tự hồ sơ >> Trình tự hồ sơ

Các bÆ°á»c hoàn thiá»n há» sÆ¡ và quy trình

 

BÆ°á»c

Công viá»c

Dá»ch vụ

B1

ÄÄng ký tham gia 

 - Há»c viên nghe tÆ° vấn và tìm hiá»u thông tin các trÆ°á»ng (ngành nghá»,  khóa há»c, thá»i gian, há»c phí,  Äá»a Äiá»m...)

 - Há»c viên ÄÄng ký, ký hợp Äá»ng tham gia du há»c vá»i công ty.

-  HÆ°á»ng dẫn chuẩn bá» các loại giấy tá», há» sÆ¡ cần thiết

 - Äặt cá»c 15 triá»u VNÄ

B2

 Há»c tiếng  Nhật

- Há»c tiếng Nhật từ 4 – 6 tháng tá»i thiá»u Äạt N5 (Bao gá»m: Nhà á»,  giáo  trình...)

- Thi chứng chá» tiếng Nhật bắt buá»c thí sinh phải Äạt Äược má»t  trong  các chứng chá» sau: NAT  - TEST , TOP J, (Công ty sẽ liên há» và  há»  trợ viá»c thi tại các ÄÆ¡n vá» có chức nÄng tá» chức thi chứng chá» này)

B3

 Hoàn thiá»n há»  sÆ¡

 - Dá»ch thuật

 - Chứng thá»±c bằng cấp

 - Chứng minh tài chính (Nếu cần)

 Phí dá»ch vụ của công ty bao gá»m:

  • Chi phí ná»p há» sÆ¡ và liên há» phá»ng vấn
  • Chi phí xin giấy xác nhận tÆ° cách lÆ°u trú
  • Chi phí liên lạc lo thủ tục tại Viá»t Nam và Nhật Bản
  • Chi phí làm các thủ tục nhÆ°: xin thÆ° má»i, application form, hÆ°á»ng dẫn thủ tục bảo lãnh

B4 

 Gá»­i há» sÆ¡ và  liên lạc phá»ng  vấn  

 - Công ty gá»­i há» sÆ¡ cho trÆ°á»ng bên Nhật

 - TrÆ°á»ng xét duyá»t và liên lạc phá»ng vấn

 - Há»c sinh trúng tuyá»n sẽ Äược nhà trÆ°á»ng ná»p há» sÆ¡ lên sá» lÆ°u trú  Nhật Bản Äá» xin chứng nhận tÆ°  cách lÆ°u trú

B5

 Báo kết quả

 - Há»c viên nhận kết quả trúng tuyá»n từ bên trÆ°á»ng Nhật, bao gá»m giấy  tá» photo tÆ° cách lÆ°u trú, giấy nhập há»c…

B6

 Ná»p các  khoản phí

 -  Thanh toán các khoản phải ná»p cho trÆ°á»ng Nhật Ngữ

B7

 Làm VISA

 -  Công ty tiến hành làm VISA cho há»c sinh tại Äại sứ quán Nhật Bản:  Cần tá» khai há» chiếu;  3 áº£nh 4x6; giấy tÆ° cách lÆ°u trú; giấy thông báo  nhập há»c

 - Thá»i gian chá» lấy VISA khoảng 1 tuần

B8

Xuất cảnh

 - Công ty gặp mặt du há»c sinh và phụ huynh tại VP trÆ°á»c ngày xuất  cảnh

 - Du há»c sinh Äược ÄÆ°a ra sân bay và nhân viên của công ty hÆ°á»ng dẫn thủ tục xuất cảnh,nhập cảnh

 - VPÄD tại Nhật Bản sẽ trá»±c tiếp Äón há»c sinh á» sân bay và làm thủ tục nhập há»c.

 

Tags :

Tin cùng chuyên mục